Obowiązujące kryteria materiałów przeznaczonych do publikacji:

 1. Redakcja przyjmuje do druku:
  a) prace oryginalne,
  b) prace poglądowe,
  c) prace kazuistyczne,
  d) doniesienia zjazdowe,
  e) listy do redakcji,
  f) omówienia książek.
 2. Tekst prac oryginalnych powinien być podzielony na kolejne rozdziały: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski.
 3. W pracach oryginalnych, poglądowych, kazuistycznych oraz doniesieniach zjazdowych, poniżej tytułu należy wpisać pełne imię i nazwisko autora oraz nazwę instytucji z której autor pochodzi. Niezbędne jest dodanie słów kluczowych w języku polskim (nie więcej niż 3) oraz streszczenia obejmującego od 200 do 250 słów. Na ostatniej stronie pracy należy zamieścić adres do korespondencji (poniżej piśmiennictwa).
 4. W spisie piśmiennictwa należy podawać tylko te pozycje, które są cytowane w tekście w nawiasie kwadratowym w kolejności cytowania. Każda pozycja piśmiennictwa powinna być pisana od nowego wiersza i poprzedzona numerem, powinna zawierać (standard Vancouver): Zapis dla artykułu z czasopisma: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuły artykułu, tytuł czasopisma (zgodny z Index Medicus), rocznik, tom, stronyWzór: Kowal N., Nowak A. Piętno schizofrenii. Bad. nad Schizofrenią, 2006; 33(1): 210-223. Zapis dla pozycji książkowej: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł, miejsce publikacji, wydawca, rok wydania.Wzór: Kowal Z.G. Psychiatria. Lublin; Press: 1923. Zapis dla rozdziału z książki: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł, W: nazwiska i inicjały imion redaktorów tomu, tytuł, miejsce wydania, wydawca, rok strony.

  Wzór: Nowak B.M. Stany psychotyczne. W: Kowal A.M, Głogowski P. red., Podręcznik Psychiatrii. wyd. 2., Lublin; Ananke: 1972, s. 203-230.

 5. Do prac doświadczalnych zawierających wyniki badań na ludziach należy dołączyć pisemną akceptację projektu badań odpowiedniej komisji bioetycznej. Prace te muszą zawierać oświadczenie, że protokół badawczy jest zgodny z Deklaracją Helsińską. Publikowane prace nie mogą ujawniać danych osobowych pacjentów. Publikacje dotyczące badań doświadczalnych na zwierzętach muszą zawierać oświadczenie, że badania były zaakceptowane przez komisję etyczną, a fakt akceptacji powinien być zaznaczony w pracy, w opisie metodyki badań.
 6. Redakcja prosi uprzejmie o przestrzeganie poprawności mianownictwa medycznego oraz stosowanie międzynarodowych (nie firmowych) nazw leków. Należy stosować skróty wg międzynarodowego układu jednostek miar (SI).
 7. Praca zakwalifikowana do druku staje się własnością Archives of Physiotherapy and Global Researches. Wszelkie prawa autorskie – do wydania i rozpowszechniania nadesłanego materiału we wszystkich znanych formach zostają przeniesione na wydawcę. Praca nie może więc być publikowana w całości lub w częściach w innych wydawnictwach w kraju ani za granicą bez uzyskania zgody Wydawcy. Do prac należy dołączyć oświadczenie, że nie została ona skierowana do druku w innym czasopiśmie.
 8. Prace należy nadsyłać wyłącznie na adres poczty elektronicznej redakcji czasopisma:apgr@pol.edu.pl
 9. Autorzy po nadesłaniu prac otrzymają zawiadomienie o jej nadejściu, co nie jest równoznaczne z przyjęciem pracy do druku. Prace nie odpowiadające wymaganiom regulaminu będą odsyłane autorom, do przeredagowania i nie będą rozpatrywane merytorycznie przed doprowadzeniem ich do poprawności formalnej. W razie nie zakwalifikowania pracy do druku redakcja zwraca ją autorowi.
 10. Prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne oraz doniesienia tymczasowe i spostrzeżenia kliniczne są recenzowane anonimowo przez dwóch niezależnych Recenzentów. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji, autor proszony jest o nadesłanie tekstu artykułu w wersji polsko i anglojęzycznej, z uwzględnionymi ewentualnymi uwagami recenzenta w terminie wskazanym przez Redakcję. Niedotrzymanie tego terminu będzie uważane za rezygnację z publikacji tej pracy.
 11. Artykuł należy zapisać w edytorze Word dla Windows czcionką Times New Roman 12 punktów, odstęp między wierszami – 1,5; uwzględniając poniższe zasady: tytuły i podtytuły powinny być pisane pismem tekstowym (nie wersalikami); w liczbach miejsca dziesiętne należy oddzielić przecinkami (nie kropkami); akapity rozpoczyna się wcięciem przy użyciu odpowiedniego polecenia z menu: format, akapit (nie tabulatory). Tabele i wykresy (rysunki) należy wstawić w odpowiednie miejsca w artykule. Należy wykonać je w programie Word dla Windows lub Exel. Szerokość tabel i rysunków nie może przekraczać 16,5 cm (szerokość łamu czasopisma); w tabelach i opisach rysunków należy używać pisma Times New Roman wielkość 10 punktów; ilustracje półtonowe należy zapisać jako czarno-białe (256 odcieni szarości, rozdzielczość 300 dpi), w formacie TIF, JPG lub EPS,w proporcjach, w jakich mają być drukowane; w wypełnieniach wykresów nie należy używać kolorów, tylko odcieni szarości lub czarno-białych wzorów; do artykułu należy dołączyć wysokiej jakości czarno-biały wydruk tabel, wykresów i rysunków takiej wielkości jaka ma być publikowana.
 12. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i mianownictwa oraz dokonywania potrzebnych skrótów bez porozumienia z autorem.
 13. Warunkiem publikacji artykułu jest dostarczenie następujących dokumentów w formie papierowej:
  a) Oświadczenie o oryginalności artykułu. Oświadczenie to musi być podpisane własnoręcznie przez autora. W przypadku pracy zbiorowej istnieje konieczność złożenia pod oświadczeniem własnoręcznego podpisu minimum pierwszego autora.
  Przykładowe oświadczenie: Oświadczam, że ani niniejszy artykuł, ani jakikolwiek inny mojego autorstwa o bardzo zbliżonej treści, nie został opublikowany lub złożony do druku w redakcji innego czasopisma.b)Oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów. Oświadczenie to musi być podpisane własnoręcznie przez autora. W przypadku pracy zbiorowej istnieje konieczność złożenia pod oświadczeniem własnoręcznego podpisu minimum pierwszego autora. Istnienie zależności należy ujawnić Redakcji w formie podpisanego, imiennego oświadczenia opisującego krótko jej charakter.
  Brak zależności należy złożyć w formie podpisanego oświadczenia o treści: „Nie zgłaszam zależności (konfliktu interesów), które mogły wpłynąć na obiektywność i wiarygodność pracy pt. „…”.
  W pracach oryginalnych, w których prezentowane są badania na ludziach lub zwierzętach, należy umieścić informację o uzyskaniu zgody komisji etyki badań naukowych (Komisji Bioetycznej).c) Oświadczenie o źródłach finansowania pracy. Informacje dotyczące zaistniałych możliwych konfliktów interesów oraz źródeł finansowania są umieszczane na pierwszej stronie każdego artykułu. Autorzy powinni wskazać źródła finansowania pracy oraz inne rodzaje materialnego lub organizacyjnego wsparcia uzyskanego od firm, instytucji, organizacji lub osób fizycznych zainteresowanych opublikowaniem pracy.
 14. Warunkiem publikacji artykułu jest jasne określenie wkładu poszczególnych autorów w jego powstanie wg schematu:
  A – przygotowanie projektu badania,
  B – zbieranie danych,
  C – analiza statystyczna,
  D – interpretacja danych,
  E – przygotowanie maszynopisu,
  F – opracowanie piśmiennictwa,
  G – pozyskanie funduszy.W nadsyłanej pracy, przy każdym autorze należy umieścić , jako przypis dolny, odpowiednią/e literę/y.Wymagane jest dostarczenie oświadczenia w formie pisemnej, zawierającego określenie udziału poszczególnych autorów w pracy wg powyższego schematu. Oświadczenie to musi być podpisane własnoręcznie przez każdego autora.
 15. Oświadczenia wyszczególnione w punktach 13 i 14 należy wysyłać na adres:
  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  z dopiskiem: Arch Physiother Glob Res – oświadczenia
 16. Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych, CD i innych oraz w Internecie). Tytułem powyższego wykorzystania utworów autorom nie są wypłacane honoraria.
 17. Procedura recenzowania. Nadesłane prace są zaślepiane przez sekretarza naukowego, który przesyła je redaktorom tematycznym. Redaktorzy tematyczni powołują recenzentów. Preferuje się recenzentów z tytułami profesora lub doktora habilitowanego oraz recenzentów z innych ośrodków, zwłaszcza zagranicznych.Recenzenci są anonimowi dla autorów.Autorom przekazuje się treść recenzji do nich skierowaną . Praca jest kategoryzowana wg opcji:
  – nadaje się do druku bez dokonywania poprawek,
  – nadaje się do druku po dokonaniu poprawek według wskazówek Recenzenta, bez konieczności ponownej recenzji,
  – nadaje się do druku po jej przeredagowaniu zgodnie z uwagami Recenzenta i po ponownej recenzji pracy,
  – praca nie nadaje się do druku.

  W przypadku konieczności korekty wymaganej przez recenzentów autorzy są zobowiązani do jej dokonania w terminie wyznaczonym przez redakcję. Korespondencję w tym zakresie prowadzi się tylko drogą elektroniczną na adres apgr@pol.edu.pl  W przypadku pracy zbiorowej autorzy wyznaczają jedną osobę, która przez jeden, ten sam adres poczty elektronicznej, prowadzi korespondencję z redakcją.

 18. Autor ma obowiązek wykazania (w ramach Piśmiennictwa zgłaszanej pracy), że zna dorobek Archives of Physiotherapy and Global Researches w podejmowanej przez niego tematyce.