Postanowienia Ogólne
Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://wydawnictwo.wssp.edu.pl/ (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez Wydawnictwo Akademickie WSSP ul. Choiny 2, 20-816 Lublin.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu przez Sklep.
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

– Prowadzeniu Konta w Sklepie.
– Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
– Świadczenie Elektronicznych Usług Konta i Formularza Zamówienia przez Usługodawcę jest bezpłatne.

Elektroniczna Usługa Konta – Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polega na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polega na prowadzeniu Konta tymczasowego w Sklepie internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Klienta w trakcie składania.

Usługa Elektroniczna Formularza Zamówienia – Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Klienta w trakcie składania.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.

Włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script i plików Cookies.

Warunki zawierania umów o świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę albo zarys Produktu widoczne na stronie Sklepu internetowego – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
2. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę interaktywnego formularza, Klient określa również ilość zamawianych Produktów.
3. Na tym etapie Klient jest automatycznie informowany o przedmiocie Zamówienia, terminie realizacji oraz jednostkowej i łącznej cenie.
4. Na tym etapie Klient ma możliwość modyfikacji cech oraz ilości zamawianego Produktu poprzez kliknięcie odpowiednich pól interaktywnego formularza.
Podaje dane do dostawy: imię i nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj) oraz adres e-mail.
Wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest informowany automatycznie o wysokości kosztów z tym związanych.
5. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).
6. Następnie należy kliknąć pole „Zamawiam”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
7. Złożone w ten sposób zamówienie jest wiążące.

Warunki zawierania umowy wykonania produktu

1. Cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

3. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5. Zawarcie umowy wykonania Produktu za pomocą Formularza zamówienia Celem zawarcia umowy o zakup Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
6. Po złożeniu Zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
– Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
– Oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia.
– Oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia.
– Link do niniejszego Regulaminu.
– Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zostaje zawarta umowa zakupu Produktu między Klientem a Sklepem.
Każda umowa zakupu Produktu będzie potwierdzana rachunkiem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

Sposoby płatności

Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:
1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki w siedzibie (Choiny 2, 20-816 Lublin).

2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Wydawnictwa WSSP
Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Lublinie
Nr konta:  10 1500 1520 1215 2002 9435 0000

Sposoby dostawy

Drukarnia udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
1. Paczka kurierska
2. Przesyłka priorytetowa polecona (Poczta Polska)
3. Odbiór osobisty
Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail  lub pisemnie.
Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres (Choiny 2, 20-816 Lublin).

Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres
lub w inny podany przez Klienta sposób.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy:
Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

Prawo odstąpienia od umowy

Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni liczonym od dokonania zakupu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy Choiny 2, 20-816 Lublin.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
– świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, książek.

Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.