I. PRACE BADAWCZE
RESEARCH PAPERS

Michał Dadej, Artur Durda, Dorota Pasek
Porównanie standardowych metod rehabilitacji u pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) z metodą PNF
Comparison of standard methods of rehabilitation in patients after reconstruction of the anterior cruciate ligament (ACL) with the method of PNF

Anna Robak, Marcin Pencuła
Charakterystyka uszkodzeń kończyn dolnych u biegaczy oraz przebieg i wyniki rehabilitacji.
Characteristic lesions of the lower limbs of runners and the course and results of rehabilitation

Natalia Kocaj, Mirosław Jabłoński
Uwarunkowania morfologiczne, a sprawność fizyczna młodzieży 13-15- letniej (na podstawie testu Eurofit)
Determinants of morphological and physical fitness of young people 13-15 years (based on test Eurofit)

Agata Pitucha, Artur Metera
Charakterystyka nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym w Górze Puławskiej.
Characteristics of eating habits and physical activity in early school age child in Góra Puławska

Małgorzata Podbielska, Krzysztof Sokołowski, Maria Sokołowska
Ocena poziomu wiedzy na temat osteoporozy i stosowanej profilaktyki wśród kobiet po 50 roku życia
Assessment of the level of knowledge about osteoporosis and applied prevention amongst women over the age of 50

Anna Nadulska
Lokomocja i samoobsługa u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu usprawnianych kinezyterapeutycznie
Locomotion and independence in daily activities of patients after ischemic stroke rehabilitated using kinesytherapy

Beata Wójcik
Wpływ przedoperacyjnej kinezyterapii na przepływ krwi w naczyniach żylnych kończyn dolnych oraz na aktywność i wydolność kobiet po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego
Effect of preoperative kinesytherapy on blood flow in the veins of the lower limbs and on the activity and efficiency of women after hip replacement surgery

Tomasz Wilk, Małgorzata Malinowska-Matuszewska, Jan Bilski, Magdalena Niewęgłowska-Wilk
Ocena skuteczności terapii toksyną botulinową u dzieci chodzących samodzielnie ze spastyczną postacią diplegii oraz hemiplegii w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego
Evaluation of the Effects of Botulinum Toxin in Unaided-walking Children with Spastic Diplegia and Hemiplegia form of Cerebral Palsy

II. PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS

Kinga K. Borowicz
Aspekty biochemiczne i patofizjologiczne aktywności fizycznej
Biochemical and pathophysiological aspects of physical activity

Magdalena Majdan, Krzysztof Metera
Diagnostyka funkcjonalna i leczenie uszkodzeń tkanek miękkich stawu barkowego w wybranych metodach fizjoterapii
Functional diagnosis and treatment of soft tissue injuries of the shoulder joint in selected methods of physiotherapy

Krzysztof Sokołowski, Agnieszka Maruszewska, Dorota Staniak
Zastosowanie kliniczne prądów wielkiej częstotliwości, rozwój oraz przegląd stosowanych metod
Clinical application of the high frequency currents, development and review of used methods

Edward Zderkiewicz
Jamistość rdzenia kręgowego; patogeneza, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja
Syringomyelia; pathogenesis, diagnostics, treatment and rehabilitation