I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI
CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM

Andrzej Pawłowski
Geoturystyczne walory Małopolskiego Przełomu Wisły
Geotouristic value of the Małopolska Gap of Vistula River – the development of the tourism product of the Janowiec

Inna Sirenko
Przesłanki do utworzenia geoparku „Nadsłuczański” i jego walory geoturystyczne
The potential to creat geopark „Nadsluczanski” and its geotouristic values

Leopold Dolecki
Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki wpływające na rozwój turystyki
Natural and non-natural factors influencing the development of tourism

II. TURYSTYKA AKTYWNA
ACTIVE TOURISM

Monika Hurba
Wieprz – główny szlak kajakowy Lubelszczyzny
Wieprz – main canoe route in Lubelskie

Katarzyna Szeremeta, Małgorzata Wilk, Robert Czaja, Ewa Nowosad-Sergeant, Wojciech Bajorek
Turystyka aktywna w rodzinach słuchaczy studiów podyplomowych Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Active tourism in families of post graduate students of the Faculty of Physical Education at the University of Rzeszów

III. EKONOMIKA W TURYSTYCE
ECONOMICS IN TOURISM

Waldemar Jurkiewicz
Cena jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim
Price as an instrument of hotel management

Elżbieta Moskal
Wykorzystanie funduszy unijnych dla finansowania przedsięwizięć infrastruktury turystycznej w Janowie Lubelskim
The use of european union funds for financing undertakings for tourist infrastructure in Janów Lubelski

IV. TURYSTYKA KULTUROWA
CULTURAL TOURISM

Piotr Kondraciuk
Ginące piękno drewnianej architektury polsko-ukraińskiego pogranicza
The disappearing beauty of the wooden architecture of the polish – ukrainian borderland

Krystyna A. Harasimiuk, Zygmunt Nasalski
Krajobrazy Karpat Wschodnich w pracach geograficznych Wincentego Pola
Landscapes of the East Carpathians in geographical works of Vincent Pol

Piotr Kondraciuk
Krajoznawstwo na Kresach
The disappearing beauty of the wooden architecture of the polish – ukrainian borderland

Wiesław Tarnas
Dzieje uzdrowiska Sławinek w XIX/XX w.
History of Sławinek spa in the 19th/20th century

Krystyna Figiel
Wydarzenia inspirowane kulturą ludową atrakcją turystyczną Muzeum Wsi Lubelskiej
Events inspired by folk culture as tourist attraction of Open Air Village Museum

Krzysztof Wichrowski
Apelacja po polsku
The appellation in polish