I. Część teoretyczno – przeglądowa

 1. Mariusz Korczyński: Niepełnosprawność – podstawowe pojęcia i skala problemu.
 2. Katarzyna Rutkowska: Media w edukacji – wykorzystanie nowoczesnej technologii w edukacji osób niepełnosprawnych.
 3. Anna Gaworczyk: Genetyczne uwarunkowania upośledzenia umysłowego.
 4. Agnieszka E. Wójcik: Radzenie sobie osób niepełnosprawnych w sytuacjach trudnych.
 5. Katarzyna Lachewicz: Sytuacje trudne w rodzinach dzieci niepełnosprawnych.
 6. Bożena Korczyńska: Uprawnienia pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością.

II. Doniesienia badawcze

 1. Janusz Kirenko, Monika Parchomiuk: Sieć wsparcia społecznego rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.
 2. Monika Parchomiuk: Wsparcie społeczne a charakter ustosunkowań między małżonkami, rodzicami dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 3. Anna Wiatrowska: Poziom wsparcia społecznego dziewcząt z kliniczną postacią zaburzeń odżywiania.
 4. Małgorzata Bogusz: Radzenie sobie z chorobą Alzheimera. badania empiryczne małżonków i dzieci osób chorych.
 5. Mariusz Korczyński: Postawy wobec ptracy osób niepełnosprawnych pracujących.
 6. Iwona Gajewska: Postawy gimnazjalistów wobec osób niesłyszących.
 7. Ewa Joć: Poczucie koherencji pacjentów z chorobą wrzodową.
 8. Ewa Sarzyńska: Umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej doradcy zawodowego.
 9. Agnieszka T. Wójcik: Zależności między samooceną a radzeniem sobie osób bezrobotnych.
 10. Janusz Ślusarski: Samoświadomość i orientacje życiowe studentów WSSP.

III. Teoria i praktyka edukacji specjalnej

 1. Kazimiera Krakowiak: Opieka pedagoga nad dziećmi z zaburzeniami mowy.
 2. Krzysztof Matuszewski: Wykorzystanie programu komputerowego Hot Potatoes 6 do przygotowania ćwiczeń dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym.
 3. Stanisław Nawałtyna: Współczesne dylematy w metodyce wychowania dzieci niepełnosprawnych w internacie.
 4. Agnieszka Fatyga- Paryż: Stymulowanie rozwoju poznawczego, ruchowego i emocjonalnego dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.
 5. Marzena Kowaluk: Pomoc dzieciom z trudnościami w uczeniu się.
 6. Urszula Bissinger-Ćwierz: Muzykoterapia a profilaktyka muzyczna w procesie terapeutycznym i edukacyjnym.
 7. Anna Prokopiak: Wokół edukacji emocjonalno-seksualnej osób z głębszym upośledzeniem umysłowym.
 8. Agnieszka Lewicka: Ćwiczenia zwiększające efektywność nauczania orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci i młodzieży niewidomej.
 9. Iwona Sztajner: Dziesięć lat działalności poradni Monar w Puławach (1994-2004).

IV. Noty o autorach